Angajamentul PNL pentru dezvoltarea regiunii Oltenia

Angajamentul Partidului Na?ional Liberal
pentru dezvoltarea Regiunii Oltenia!

 

Partidul Na?ional Liberal î?i asum? sus?inerea cu toate mijloacele parlamentare ?i legislative disponibile a tuturor proiectelor de dezvoltare  din Regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Olt, Mehedin?i ?i Vâlcea) ?i realizarea lor cu prioritate în perioadele de guvernare liberal?.

Este timpul s? transpunem în realitate aceste proiecte ?i este nevoie de voin??, profesionalism, continuitate ?i dorin?a de a schimba cu adev?rat Oltenia. Avem nevoie de dezvoltare economic? durabil? pentru a tr?i mai bine, nu de promisiuni fanteziste. A venit timpul s? spunem adev?rul oamenilor: priorit??ile sunt infrastructura, educa?ia ?i s?n?tatea ?i c? nu putem avea bun?stare f?r? servicii de calitate în aceste 3 domenii.

 

Proiecte de infrastructur?
 

În Oltenia, infrastructura practic nu exist?, atâta timp cât nu poate satisface necesit??ile cet??enilor sau ale produc?torilor. Lipsa infrastructurii ?i a logisticii în privin?a transportului duce la sc?derea poten?ialului investi?ional în Oltenia ?i implicit la lipsa locurilor de munc?. Nu pot exista salarii bine pl?tite, a?a cum ne dorim cu to?ii, în condi?iile în care nu exist? performan?? ?i competitivitate.

 

La exteriorul arcului carpatic, lipsa locurilor de munc? a dus la depopularea regiunilor, cu accent pe spa?iul rural. Cei mai mul?i tineri au luat calea str?in?t??ii, în c?utarea unui trai decent, l?sând în urm? vârstnici afunda?i în penurie.

 

Toate acestea genereaz?, în efect de domino, discrepan?e între regiunile geografice ale ??rii. Dac? suprapunem harta infrastructurii peste cea a voin?ei electorale, vom constata c? administra?iile conduse de stânga socialist? adâncesc aceste decalaje prin stagnare economic?, s?r?cie ?i lips? de viziune.

 

Liderii de stânga, au condus cu prec?dere jude?ele din sud-vestul Olteniei- Gorj, Dolj, Olt, Mehedin?i ?i Vâlcea. Nu exist? nicio autostrad? sau drum de mare vitez? care s? traverseze Carpa?ii ?i s? lege rapid aceast? zon? de restul ??rii noastre. Transportul de m?rfuri ?i persoane se face anevoios, pe c?i învechite, peticite, vulnerabile la prima ploaie mai puternic? sau la prima rafal? de vânt.

 

Ca s? ajungem din sud-vestul României spre Arad, Ia?i sau Bucure?ti, parcurgem sute de kilometri în condi?ii grele de trafic resemna?i c? altfel nu se poate. Ba se poate! Printr-o administra?ie liberal?, aceste lucruri se pot schimba.

Consider?m c? realizarea unei infrastructuri moderne de transport care s? ofere un grad de conectivitate mai mare acestei regiuni reprezint? ?ansa unei dezvolt?ri durabile s?n?toase ?i principalul vector al cre?terii atractivit??ii competi?ionale a regiunii în vederea atragerii de investi?ii.

În momentul de fa??, atât în ceea ce prive?te componen?a proiectelor din Master Planul de Transport al României, cât ?i prevederile Strategiei de Dezvoltare teritorial? a României – România Policentric? 2035, regiunea Oltenia reprezint? o regiune  de interes, cu o serie de proiecte de infrastructur? de transport propuse pentru urm?torii 14 ani. Prin urmare, pentru dezvoltarea întregii regiuni Oltenia, este obligatorie respectarea termenelor ?i proiectelor asumate în cele dou? documente programatice.

Toate proiectele Olteniei din Master Planul de Transport al României pân? în anul 2030 însumeaz? investi?ii de peste 10 miliarde de Euro iar finalizarea lor reprezint? conectarea, din toate punctele de vedere, a regiunii Olteniei cu restul ??rii ?i a Europei. Pentru perioada 2017 – 2020 valoarea proiectelor de implementat din Master Plan se ridic? la peste 3 miliarde de Euro, iar a celor ce trebuie preg?tite la peste 2 miliarde de Euro. La acestea se vor ad?uga investi?iile în infrastructura de drumuri jude?ene ?i locale prin programe ca POR, PNDR ?i PNDL – un total în jurul a 500 mil. Euro.

Trebuie realizate investi?ii pentru a asigura condi?iile de navigabilitate a Dun?rii. În situa?ia în care România de?ine 775 de kilometri de autostrad? ?i cu o re?ea de cale ferat? deficitar?, am putea s? facem din Dun?re principala cale de acces spre Europa.

România are 1085 kilometri de Dun?re, adic? 47% din totalul sectorului navigabil al fluviului, ce asigur? leg?tura direct? cu nou? state europene, 20 de porturi fluviale (cele mai importante sunt Drobeta – Turnu Severin, Calafat, Giurgiu, Cernavod?, Gala?i) ?i dou? canale navigabile care fac leg?tura cu Marea Neagr? ?i portul Constan?a.

Dun?rea face parte din axa prioritar? Rin/Meuse – Main – Dun?re care leag? Estul ?i Vestul Europei, leag? portul Rotterdam la Marea Nordului de portul Constan?a la Marea Neagr?.

Ca Dun?rea s? devin? un canal navigabil curent este nevoie de realizarea lucr?rilor de dragaj ?i semnalizare curent?, urgentarea implement?rii proiectelor privind asigurarea condi?iilor de naviga?ie, analizarea ?i corelarea/uniformizarea taxelor practicate de administra?iile portuare. România poate accesa 1,3 miliarde de euro pentru transportul fluviale ?i feroviar în perioada 2014 – 2020 prin programul Connecting Europe Facility.

Pentru toate aceste proiecte este nevoie de resurse, deoarece fondurile europene vor acoperi numai aproximativ 55% din investi?iile din Master Plan, restul va proveni fie de la buget, fie prin modalit??i mai pu?in folosite pân? acum: parteneriat public-privat, credite externe.

Pentru PNL, implementarea acestor proiecte de infrastructur? reprezint? prioritatea num?rul 1 – fiind singura ?ans? pentru stimularea dezvolt?rii economice ?i ie?irea din s?r?cie ?i înapoiere.


Investi?ii în economie, energie ?i agricultur?

Declinul industrial masiv din Oltenia a condus la transformarea acesteia într-o zon? dezavantajat?, motiv pentru care întreaga regiune poate fi considerat? “zon? problem?”.

Zonele fragile structural se caracterizeaz? prin dependen?a popula?iei ocupate de o singur? ramur?/subramur? a industriei grele sau chiar de o singur? mare întreprindere generatoare de pierderi în economie. Intensificarea procesului de restructurare, retragerea subven?iilor acordate de stat fac ca în perioada urm?toare aceste zone s? intre într-un declin industrial.

Cea mai afectat? zon? din punct de vedere economic este zona minier? a bazinulul carbonifer Gorj Motru-Rovinari, în cadrul c?reia gradul de dependen?? fa?? de activitatea minier? este foarte mare. În jude?ul Gorj se g?sesc cele mai multe întreprinderi cu profil extractiv. Activit??ile de extrac?ie a c?rbunelui se afl? în recesiune, procesul de restructurare minier?  începând din 1997.

Jude?ul Olt este, de asemenea, unul dintre jude?ele unde procesul restructur?rii industriale are drept consecin?? pierderea locurilor de munc?. Fostele centre (mono)industriale: Bal?, Rovinari, Caracal, Tg. C?rbune?ti, Motru, Strehaia, au avut o evolutie negativ? ce nu a putut fi compensat? prin activitatea productiv? din unele ramuri privatizate. Evolu?ii negative asem?n?toare au înregistrat ?i jude?ele Mehedin?i ?i Vâlcea.

Cele mai importante investi?ii private din regiunea Oltenia au fost atrase de guvern?rile ?i administra?iile liberale: Ford la Craiova, Pirelli la Slatina, Faurecia la Râmnicu Vâlcea, concernul japonez Sumitomo la Drobeta-Turnu Severin etc., în timp ce administra?iile PSD au alungat investitorii ?i prefer? perpetuarea unor situa?ii de subdezvoltare economic? pentru a p?stra ?i controla votul popula?iei s?race,  dependent? de ajutoarele sociale de la stat.

 

Partidul Na?ional Liberal, prin parlamentarii ?i ale?ii locali din regiunea Oltenia va face toate eforturile prin mijloacele pe care le are la dispozi?ie atât în opozi?ie cât ?i la guvernare pentru atragerea ?i sprijinirea investi?iilor private strategice din zon?, prioritare fiind modernizarea ?i extinderea facilit??ilor de produc?ie a energiei, dezvoltarea industriei auto ?i petrochimice ?i a agriculturii.

 

Unul dintre proiectele strategice sus?inute de PNL este folosirea gazelor exploatate de la Marea Neagr? pentru extinderea re?elelor de gaze de c?tre administra?iile locale ?i pentru producerea energiei electrice sau termice la un pre? mai mic precum ?i pentru dezvoltarea industriei petrochimice. Un astfel de proiect în aceast? zon? ar putea fi realizat la Drobeta Turnu Severin unde, actuala termocentral?, scoas? din func?iune dup? falimentul RAAN, ar putea fi înlocuit? cu o central? pe gaze naturale care s? foloseasc? gazele exploatate de la Marea Neagr?.

 

Educa?ie ?i S?n?tate

 

Dezvoltarea economic? a regiunii Oltenia este îngreunat? atât de lipsa infrastructurii de transport cât ?i de lipsa for?ei de munc? bine calificate. De aceea una dintre priorit??ile Partidului Na?ional Liberal este refacerea ?i dezvoltarea ?colilor profesionale ?i a înv???mântului tehnic.

 

Sprijinim îmbun?t??irea actului de educa?ie la toate nivelurile ?i dezvoltarea infrastructurii ?colare pentru a asigurarea unui înv???mânt de calitate în toate ?colile din regiune în condi?ii civilizate ?i de siguran?? pentru elevi ?i studen?i.

 

Partidul Na?ional Liberal încurajeaz? parteneriatul dintre investitorii priva?i ?i centrele universitare ?i cu ?colile profesionale din regiune stimulând participarea acestora la procesul educa?ional.

 

Îmbun?t??irea accesului la serviciile medicale pentru to?i cet??enii este o prioritate pentru Partidul Na?ional Liberal. De altfel, singurul spital nou construit în regiune a fost realizat de o administra?ie liberal? în ora?ul Horezu din jude?ul Vâlcea.

 

Consider?m absolut necesar? derularea unor programe de investi?ii publice regionale în realizarea ?i dotarea de spitale noi, prioritar fiind spitalul regional de la Craiova finan?at din fonduri europene, blocat de guvernarea PSD.

 

Doar o administra?ie liberal? poate oferi solu?ii pentru ca ora?ele ?i comunit??ile din Oltenia s? arate ca la Cluj, Oradea, Timi?oara, Alba Iulia sau Suceava. Oltenia are nevoie de Partidul Na?ional Liberal, are nevoie de o administra?ie liberal?.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

preview

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Angajamentul PNL pentru dezvoltarea regiunii Oltenia

Cauta categorie