Gabriela Firea, scrisoare deschis? c?tre membrii PSD: Nu trebuie s? alege?i

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis o scrisoare deschis? c?tre colegii din PSD, în care arat? c? nu dore?te s? fie pre?edinte al PSD, dar în schimb va cere un vot de încredere pentru Liviu Dragnea în cadrul Comitetului Executiv.

”Scrisoare deschis?

Dragi colegi social-democra?i, membri ?i simpatizan?i ai PSD

Se încearc? în ultimele zile acreditarea în spa?iul public a ideii c? în partid are loc un r?zboi între Gabriela Firea ?i Liviu Dragnea, din care PSD nu are decât de pierdut. În realitate, lucrurile nu stau deloc a?a, ?i voi încerca s? explic de ce.

În primul rând, nu se pune problema ca cineva s? aleag? între mine ?i Liviu Dragnea, ?i asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: a?a cum am mai spus-o de nenum?rate ori, ?i o mai spun înc? o dat?, cu toat? responsabilitatea, NU doresc s? fiu pre?edintele PSD. Nu îl critic pe pre?edintele partidului pentru a-i lua locul ?i nici pentru a-l da afar? din partid. Comitetul Executiv este cel care se va pronunta prin vot democratic.

NU doresc sa fiu desemnata candidat la Prezidentiale. Am vorbit serios cand am garantat continuarea proiectelor din Capitala Romaniei.

Nu sunt o dizident? ?i nu urm?resc sub nicio form? scindarea sau sl?birea partidului! N-am f?cut altceva decât s? fiu sincer? ?i s? spun public anumite lucruri pe care eu le consider nocive pentru partid în ansamblul s?u ?i pentru modul cum este perceput în societate.

Nu am adoptat o pozi?ie de for?? ?i nu am încercat s?-mi impun punctul de vedere altfel decât cu for?a argumentelor. Dac? demersul meu va r?mâne f?r? rezultat, nu voi pleca din partid, nici pentru a m? al?tura altei forma?iuni nici pentru alte scopuri, ci voi r?mâne în PSD, pentru c? vreau s? ?tie toat? lumea c? pentru mine calitatea de membru al acestui partid este mai important? decât orice func?ie politic? sau administrativ?. Refuz s? iau în calcul excluderea mea din partid, pentru c? înc? mai sper c? declara?iile tuturor colegilor mei cum c? PSD este cea mai democratic? forma?iune nu sunt doar pentru a da bine la televizor.

Am fost toat? via?a mea un om de stânga. Provin dintr-o familie simpl? ?i m-am obi?nuit dintotdeauna s? ob?in prin munc? orice rezultat. De aceea am r?mas fidel? valorilor social-democra?iei, indiferent de statutul meu social sau de situa?ia material?. În urm? cu 6 ani am considerat c? pot ?i trebuie s? fac mai mult pentru valori precum solidaritatea social?, s?n?tatea, educa?ia, familia, ?i am decis s? m? al?tur echipei Partidului Social Democrat, în slujba c?ruia mi-am pus energia, puterea de munc?, experien?a, abilit??ile, notorietatea.

Am avut un mandat de senator pe parcursul c?ruia consider c? am confirmat încrederea care mi-a fost acordat?, mi-am f?cut datoria con?tiincios, inclusiv ca membru în comisii speciale foarte dificile, „Ro?ia Montan?” sau „Nana”, m-am num?rat printre cei mai activi ?i eficien?i comunicatori ai partidului, inclusiv în campaniile electorale care au urmat.

În calitate de parlamentar m-am luptat pentru administra?ia public? local?, promovând ini?iative legislative menite s?-i ajute pe cei ale?i s?-?i fac? datoria fa?? de comunit??ile lor, ?i am continuat s? fac acest lucru ?i dup? ce am fost aleas?, la rândul meu, Primar General al Capitalei. Prin tot ce am solicitat, în ace?ti doi ani, Guvernului ?i Parlamentului, nu am adus niciun fel de prejudiciu celorlalte unit??i administrativ teritoriale, ci dimpotriv?, le-am reprezentat ?i lor interesele, a?a cum a fost în cazul compens?rilor la bugetele locale, la Codul Administrativ sau în procesul de modificare a Legii achizi?iilor publice.

Mi s-a repro?at, pe de o parte, c? am ales calea r?fuielii publice, în loc s? spun ce am de spus în interiorul partidului, iar pe de alt? parte, c? am ales prost momentul acestei r?zvr?tiri, unii spunând c? trebuia s? mai a?tept ?i s? nu pun paie pe foc într-un context ?i-a?a înc?rcat, iar al?ii c? am t?cut mult prea mult timp, sus?inându-l necondi?ionat pe actualul pre?edinte.

În primul rând, nu am ie?it cu niciun fel de declara?ii publice înainte de a epuiza toate c?ile statutare, în interiorul partidului, ?i de a mi se pune în cârc?, premeditat, decontul evenimentelor din 10 august, din Pia?a Victoriei. Ca s? nu existe niciun fel de dubiu, condamn cu fermitate manifest?rile violente ale unor participan?i la miting, care au fost la un pas s? degenereze. Interven?ia jandarmilor a fost, prin urmare, cât se poate de legitim?. Mai departe, dac? for?ele de ordine au dat dovad? de exces de zel, dac? au folosit for?a în mod nejustificat, sau nu, este treaba organelor de anchet? s? stabileasc? ?i în niciun caz nu poate fi responsabilitatea mea, ci a ministrului de Interne. Dac? s-a gre?it, s?-?i asume vina, dac? totul a fost minunat, s? culeag? laurii.

Cât despre loialitate, aceasta este, cel pu?in în cazul meu, o tr?s?tur? fundamental? de caracter, dar nu cu orice pre? ?i în orice condi?ii. Iar în cazul nostru concret, consider c? este mult mai important? loialitatea mea fa?? de echip? sau de partid, în ansamblul s?u, decât fa?? de un singur om, fie el ?i pre?edintele Dragnea.

Nu în ultimul rând, mi-am pus ?i eu, a?a cum cred c? a f?cut-o orice coleg de bun? credin??, întrebarea cum de am ajuns ca atât de mul?i români s? fie sup?ra?i pe noi? ?i m? refer la oameni din România real?, nu de pe re?elele de socializare, unde manipularea este mult mai facil?. Cei din mediul rural ne repro?eaz? c? nu s-ar fi luat m?suri de preven?ie pentru ca pesta porcin? s? nu-i lase f?r? animalele din b?t?tur?, cei de la ora? sunt sup?ra?i din cauz? c? toate proiectele de infrastructur? merg în pas de melc din cauza birocra?iei ?i a legisla?iei ineficiente, ?i cu to?ii, f?r? deosebire, sunt dezam?gi?i c?, din nefericire, partidul care are în rândurile sale cei mai buni profesioni?ti în toate domeniile a propulsat în unele pozi?ii importante oameni care nu ne fac cinste.

Am ajuns într-un punct în care, spun eu, nu se mai poate a?a. O gândesc, cu siguran??, ?i al?ii, dar nu au considerat poate oportun s? se exprime. Dar modul în care conducerea partidului s-a concentrat în mâinile unui singur om, care ia toate deciziile doar într-un grup restrâns de apropia?i, unii nici m?car membri ai PSD, ignorând forurile statutare, nu ne poate duce decât într-o fund?tur?. De un an ?i jum?tate nu facem altceva decât s? reac?ion?m la atacurile adversarilor, concentrate pe teme colaterale, în loc s? ne focus?m pe aplicarea programului de guvernare pentru care ne-au votat oamenii. Or fi r?i du?manii no?tri, dar poate avem ?i noi o vin? cât de mic?.

Cred a?adar c? avem nevoie de o nou? abordare, în care conducerea partidului s? aib? un dialog permanent cu to?i vectorii s?i, începând de la mini?tri, deputa?i, senatori, continuând cu primari, pre?edin?i de Consilii Jude?ene, consilieri locali ?i terminând cu pre?edin?ii de organiza?ii, pentru c? numai în acest fel evit?m situa?ia actual? în care suntem decupla?i de agenda real? a oamenilor.

De noi depinde dac? din aceast? confruntare de idei vom ie?i sl?bi?i sau înt?ri?i, în func?ie de disponibilitatea noastr?, a tuturor, de a judeca lucrurile simplu, în func?ie de interesul legitim al oamenilor, sau pe baza unor orgolii personale ?i scenarii cusute cu a?? alb?. Luarea mea de pozi?ie ar putea reprezenta, a?a cum s-au gr?bit deja unii s? profe?easc?, o sinucidere politic?, ?i mi-am asumat aceast? variant?, sau, dimpotriv?, o ?ans? real? pentru Partidul Social Democrat de a demonstra c? este principala for?? politic? a ??rii, o for?? a Binelui, capabil? s? duc? la bun sfâr?it angajamentele pe care ?i le-a luat în fa?a oamenilor ?i s? câ?tige urm?toarele b?t?lii electorale.

A?a s? ne-ajute Dumnezeu!

Gabriela Firea”, arat? primarul Capitalei.

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Meniul Zilei in Craiova

Comanda ... pizza, salata, paste, sandwichuri la domiciliu

Evenimente in Craiova

Cumpară Brichete din Resturi Vegetale - Combustibil Solid

Gaseste-ne pe facebook

Analitycs

 

Cauta in site

Esti aici !

You are here:Politică »Gabriela Firea, scrisoare deschis? c?tre membrii PSD: Nu trebuie s? alege?i

Cauta categorie